Od čega se sastoji projektna dokumentacija?

Idejni projekt osnova je za izradu elaborata za ishođenje lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima gradnje. Okvir je za usklađenje namjera i želja Investitora sa urbanističkim uvjetima zato mu treba posvetiti najviše pažnje. Glavni projekt radi se na temelju idejnog i predstavlja stručnu razradu idejnog koncepta a sadrži i troškovnik svih radova. On najviše utječe na konačnu cijenu investicije i posljednji je trenutak za racionalizaciju troškova. Izvedbeni projekt sadrži detaljne nacrte za izvođenje.