Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između tvrtke za posredovanje u prometu
nekretnina, firme i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).
Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih
uvjeta poslovanja.

2. PONUDA NEKRETNINA

- Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je tvrtka zaprimila pismenim ili usmenim putem, te je
uvjetovana potvrdom. Tvrtka zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je
oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma).
- Ponude i obavijesti tvrtke primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz
pismeno odobrenje tvrtke smije prenijeti trećim osobama.
- Ako je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je tvrtka ponudila, obavezan je o tome
bez odgode obavijestiti tvrtku.

3. OBVEZE TVRTKE POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA PRI KUPNJI, PRODAJI,
ZAKUPU I NAJMU NEKRETNINA

1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalagodavcem u pisanom obliku

2. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla;

3. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;

4. upozoriti nalogodavca na nedostatke nekretnine;

5. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i
upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem
nekretnine; upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu; pravne posljedice neispunjavanja
obaveza prema trećoj strani; nedostatke građevne ili uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu;
okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima;

6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na
način koji odredi tvrtka;

7. omogućiti pregled nekretnina,

8. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu
podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;

9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;

10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;

11. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora) ;

12. prisustvovati primopredaji nekretnine;

13. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s
propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište;
- Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o
pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu supanje u vezu s drugom
osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
                - neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
                - organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje
pravnog posla;
                - nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje
pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

4. OBVEZE NALOGODAVCA

1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s tvrtkom, u pisanom obliku;

2. Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne
podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu
dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza
prema trećoj strani,

3. Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno
pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete
koji postoje na nekretnini,

4. Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje
nekretnine,

5. Obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis
nekretnine i cijenu,

6. Nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti
posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke
naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije
drukčije ugovoreno,

7. Ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze
uobičajene troškove posredovanja,

8. Obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio
posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

9. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno,
ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je
dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade
za posredovani posao.

5. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

- Tvrtka stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla, odnosno
potpisom Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji nekretnine kojim se nalogodavac obvezao
zaključiti posredovani pravni posao.
- Naknada se isplaćuje tvrtku u trenutku potpisivanja Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji
nekretnine
dviju ugovornih strana, odnosno nakon uplate prvog iznosa na ime kupovnine.
- Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i
iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina.
- Tvrtka može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se
unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
- Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela tvrtka zaključio
pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno
kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
- Tvrtka ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca
zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je tvrtka nalogodavca dovela u vezu.

6. PRESTANAK UGOVORA

- Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno ili neodređeno vrijeme i prestaje istekom roka (određeni
rok) na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje
od ugovornih strana.
- Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka
samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi tvrtki učinjene
troškove.
- Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog
ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije
prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako
ugovorom nije drukčije ugovoreno.
- Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove
za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

7. SURADNJA S DRUGIM TVRTKAMA

- Tvrtka je spremna za suradnju s drugim tvrtkama za posredovanje koje poštuju temeljna etička
načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka,
omalovažavanje drugih tvrtki na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene
nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih tvrtkama s tržišta, istupanje u
sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih tvrtki).
- Međusobna suradnja tvrtki temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednika – članova Burze
nekretnina.

8. OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

- Na odnose između nalogodavca i tvrtke proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim
Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju
u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
- Za moguće sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?